Chuyển tới nội dung

Sứ mạng, Tầm nhìn & Giá trị cốt lõi

Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi (DT)

1) Sứ mạng: Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và các sản phẩm khoa học - công nghệ phục vụ phát triển bền vững, an toàn.

2) Tầm nhìn: 

Đến 2035 trở thành trường đại học định hướng đổi mới sáng tạo, đa ngành hàng đầu Việt Nam dựa vào tài nguyên môi trường, góp phần thực hiện khát vọng Việt Nam phồn vinh, hùng cường, hạnh phúc.

Đến 2045 trở thành trường đại học đổi mới sáng tạo, đa ngành hàng đầu khu vực dựa vào tài nguyên môi trường, góp phần thực hiện khát vọng Việt Nam phồn vinh, hùng cường, hạnh phúc.

3) Giá trị cốt lõi: Đoàn kết, sáng tạo, chất lượng, tiên phong, bền vững.