Chuyển tới nội dung

Sứ mạng, Tầm nhìn & Giá trị cốt lõi

I. Sứ mạng, Tầm nhìn & Giá trị cốt lõi

Để phát triển theo định hướng một đại học nghiên cứu ứng dụng, Nhà trường xây dựng chiến lược phát triển với những mục tiêu, định hướng, quy mô phát triển và quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ ưu tiên,…thể hiện rõ sứ mạng và tầm nhìn như sau:

1. Sứ mạng

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công tác quản lý, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Hội nhập quốc tế dưới tác động của Biến đổi khí hậu. 

2. Tầm nhìn 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, ngang tầm với các đại học tiên tiến trong khu vực và tiệm cận với các cơ sở đào tạo đại học uy tín quốc tế

3. Giá trị cốt lõi

- Đoàn kết

- Sáng tạo

- Chất lượng 

- Hiệu quả

- Vì môi trường xanh

II. Mục tiêu giáo dục và phát triển Trường

1. Mục tiêu giáo dục

Đào tạo được các sinh viên, học viên có phẩm chất, trí tuệ, sức lực và trách nhiệm với đất nước; có đủ năng lực, trình độ để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, quản lý trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, phục vụ nhu cầu xã hội; có khả năng tự học, tự nghiên cứu để tự nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và cách mạng khoa học công nghệ.

2. Mục tiêu phát triển Trường

Xây dựng và phát triển Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trở thành cơ sở đào tạo, đào tạo từ xa nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực tài nguyên, môi trường và các lĩnh vực liên ngành khác, đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng; đến năm 2035, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo định hướng ứng dụng.