Chuyển tới nội dung

Lịch sử hình thành và phát triển

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (tên giao dịch bằng tiếng anh: Hanoi University of Natural Resources and Environment, viết tắt là HUNRE) là cơ sở đào tạo công lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường dưới sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường được thành lập theo Quyết định số 1583/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 23 tháng 08 năm 2010, trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Ngoài cơ sở chính tại Hà Nội, Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa đươc thành lập theo Quyết định số 189/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ngày 16 tháng 01 năm 2018 trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. 

Dù được thành lập chưa lâu nhưng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có 65 năm truyền thống với lịch sử xây dựng và phát triển của nhà trường được chia thành nhiều thời kỳ và luôn gắn với các giai đoạn phát triển của đất nước. 

Những cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Hiện nay, cơ cấu của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội gồm có: 11 Khoa, 03 Bộ môn, 08 Phòng chức năng, 01 Viện nghiên cứu, 05 Trung tâm, 01 Trạm y tế và 01 Phân hiệu tại tỉnh Thanh Hóa. Tổng số công chức, viên chức và người lao động của Trường là 705 người, trong đó đội ngũ giảng viên là 528 người với 15 Phó Giáo sư, 91 Tiến sĩ, 394 Thạc sĩ (trong đó có 36 Nghiên cứu sinh) và 28 Cử nhân là Giảng viên trợ giảng. 

Tính đến 2021, trường đang đào tạo 23 ngành hệ đại học, 07 ngành hệ thạc sỹ với hơn 11.000 sinh viên và học viên 

TTNGÀNHTTNGÀNH
1Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm13Ngôn ngữ Anh
2Biến đổi khí hậu và PTBV14Thủy văn học
3Công nghệ kỹ thuật môi trường15Quản lý biển
4Quản lý tài nguyên và môi trường16Luật
5Kỹ thuật trắc địa bản đồ17Kế toán
6Khí tượng khí hậu học18Marketing
7Công nghệ thông tin19Quản trị khách sạn
8Sinh học ứng dụng20Quản trị kinh doanh
9Kỹ thuật địa chất21Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
10Quản lý đất đai22Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
11Bất động sản23Logistic và quản trị chuỗi cung ứng
12Quản lý Tài nguyên nước  

Các ngành đào tạo hệ đại học của Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Quan điểm phát triển của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 là: 

Thứ nhất: Phát triển Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; phù hợp với các chiến lược phát triển của ngành Tài nguyên và môi trường. 

Thứ hai: Tập trung đầu tư, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, tăng cường đào tạo các chuyên ngành truyền thống và thế mạnh của Trường, từng bước mở rộng chuyên ngành mới phục vụ phát triển ngành Tài nguyên và môi trường, đáp ứng nhu cầu xã hội; gắn công tác đào tạo với nghiên cứu khoa học, hội nhập quốc tế và hoạt động thực tiễn.

Thứ ba: Đầu tư đào tạo nhân lực của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là đầu tư phát triển và được ưu tiên xem xét trong các chương trình, kế hoạch của ngành Tài nguyên và môi trường. 

Thứ tư: Đổi mới cơ chế quản lý theo hướng giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, nâng  cao năng lực cạnh tranh của Trường, gắn đào tạo, đào tạo từ xa với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng yêu cầu thực tế hiện nay.

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã chú trọng cải tiến chất lượng giảng dạy, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, gắn đào tạo với thực tiễn và tạo điều kiện tốt nhất cho các em sinh viên học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện. Với 10 năm xây dựng, đổi mới và phát triển, 65 năm truyền thống đến nay, trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã khẳng định vị thế của mình trong hệ thống giáo dục quốc dân, trờ thành một cơ sở đào tạo đa ngành được sự quan tâm của người học và các đơn vị sử dụng lao động.

Tháng 06/2021