Chuyển tới nội dung

Danh sách các đồng chí trong Ban Giám hiệu

 

  

PGS.TS. Hoàng Anh Huy
Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng Trường trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

ÐT: 0243.2837.0598
Email: hahuy@hunre.edu.vn

- Lãnh đạo, quản lý toàn diện các hoạt động của Nhà trường, Phụ trách phân hiệu Nhà trường tại tỉnh Thanh Hóa; trực tiếp chỉ đạo và điều hành các mảng công việc về chiến lược phát triển, Tổ chức cán bộ, Thi đua khen thưởng, Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra giáo dục và Pháp chế, Nội chính, Dự án phát triển.
- Phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Thanh tra Giáo dục và Pháp chế; Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường; Khoa Môi trường; Trung tâm Dịch vụ trường học; Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài nguyên - Môi trường; Trung tâm Giáo dục thường xuyên; Tổ quản lý dự án.
- Hiệu trưởng trực tiếp ký các văn bản sau: Các văn bản trình Bộ trưởng, Ban cán sự đảng Bộ; chương trình, kế hoạch 05 năm, hàng năm; kế hoạch, dự toán ngân sách và quyết toán hàng năm của Nhà trường; các văn bằng, chứng chỉ do Nhà trường cấp, văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Nhà trường; văn bản cử các Phó Hiệu trưởng, cán bộ, viên chức, giảng viên và người lao động thuộc các đơn vị tham gia các ban, hội đồng, đi công tác, đi đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước; văn bản đề nghị tiếp nhận, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, giáng chức, cách chức, thôi giữ chức vụ quản lý, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý của Nhà trường; văn bản phân công, ủy quyền cho Phó Hiệu trường, văn bản ủy quyền của Hiệu trưởng trong thời gian xác định, các văn bản khác thuộc lĩnh vực công tác Hiệu trưởng trực tiếp phụ trách.
- Thực hiện các công việc khác khi được Bộ trưởng, Các Thứ trưởng giao

 
 

 TS. Vũ Danh Tuyên

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường

email: vdtuyen@hunre.edu.vn

- Lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành chung mọi hoạt động của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội theo chức năng nhiệm vụ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo tổ chức thực hiện các lĩnh vực công tác sau đây:

+ Công tác đào tạo; tổ chức bộ máy, nhân sự; kế hoạch - tài chính, tài sản; cải cách hành chính; thanh tra - pháp chế; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng.

+ Các hoạt động công tác khác theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường và Hội đồng Trường.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Thanh tra giáo dục và Pháp chế; Phòng Đào tạo; Phòng Quản trị thiết bị; Khoa Kinh tế tài nguyên và môi trường; Khoa Môi trường; Trung tâm Dịch vụ trường học; Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài nguyên - môi trường; Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

- Trực tiếp ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng theo quy định của pháp luật và Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường

 

PGS.TS.NGƯT. Phạm Quý Nhân
Phó Hiệu trưởng
Chủ nhiệm UBKT Đảng

ÐT: 024.3837.0596
Email: pqnhan@hunre.edu.vn

- Chỉ đạo, giải quyết các mảng công việc về Nghiên cứu khoa học, Công nghệ - Hợp tác quốc tế; Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục; Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường, truyền thông và Website; Công tác sinh viên; Công tác Dân quân tự vệ.

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục; Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác Quốc tế; Phòng Công tác sinh viên; Khoa Khí tượng thủy văn; Khoa Tài nguyên nước; Khoa Địa chất; Khoa Khoa học Biển và Hải đảo; Bộ môn Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững; Bộ môn Ngoại ngữ; Viện Nghiên cứu tài nguyên và Biến đổi khí hậu; Trạm Y tế.

- Giải quyết và ký các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách và các văn bản được Hiệu trưởng giao.

- Thực hiện một số công tác khác khi được Hiệu trưởng phân công.