Chuyển tới nội dung

Danh sách các đồng chí trong Ban Giám hiệu

Theo quyết định số 1781/ QĐ-TĐHHN ngày 26 tháng 4 năm 2021 Về việc phân công công tác trong Ban Giám hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

STT

HỌ VÀ TÊN

NHIỆM VỤ

1

TS. Vũ Danh Tuyên

Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường

Email: vdtuyen@hunre.edu.vn

 

1. Lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành chung mọi hoạt động của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội theo chức năng nhiệm vụ và Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường

 2. Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo tổ chức thực hiện các lĩnh vực công tác sau đây:

 - Công tác đào tạo; tổ chức - cán bộ; kế hoạch - tài chính; cải cách hành chính; thanh tra - pháp chế; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng; công tác dân quân tự vệ; 

- Các hoạt động công tác khác theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường và Hội đồng Trường.

3. Trực tiếp phụ trách các đơn vị:

Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Thanh tra giáo dục và Pháp chế; Phòng Đào tạo; Phòng Quản trị thiết bị; Khoa Quản lý đất đai; Khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý; Bộ môn Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng; Trung tâm Dịch vụ trường học; Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài nguyên - môi trường; Trung tâm Giáo dục thường xuyên; Trung tâm Hợp tác đào tạo và Hướng nghiệp sinh viên; Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa. 

4. Trực tiếp ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng theo quy định của pháp luật, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường.

2

PGS.TS. Lê Thị Trinh

Phó Hiệu trưởng

Email: lttrinh@hunre.edu.vn

1. Chỉ đạo, giải quyết công việc thuộc các lĩnh vực: nghiên cứu khoa học; công nghệ - hợp tác quốc tế; khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục; công tác sinh viên; truyền thông và Website; Tạp chí Khoa học Tài nguyên Môi trường;

 2. Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục; Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác Quốc tế; Phòng Công tác sinh viên; Khoa Khí tượng - Thủy văn; Khoa Kinh tế tài nguyên và môi trường; Khoa Tài nguyên nước; Khoa Địa chất; Khoa Khoa học biển và hải đảo; Bộ môn Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững; Khoa Môi trường; Khoa Công nghệ thông tin; Khoa Khoa học đại cương; Khoa Lý luận chính trị; Bộ môn Ngoại ngữ; Trung tâm Thư viện và Công nghệ thông tin; Viện Nghiên cứu tài nguyên và biến đổi khí hậu; Trạm Y tế;

 3. Tham gia và chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trong việc tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng, Tổ công tác trong lĩnh vực công tác được giao theo sự phân công của Phó Hiệu trưởng phụ trách; 

4. Ký thay Phó Hiệu trưởng phụ trách các văn bản của Trường trong quá trình giải quyết công việc theo lĩnh vực được phân công và ủy quyền của Phó Hiệu trưởng phụ trách; 

5. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Phó Hiệu trưởng phụ trách khi cần thiết.

Tháng 4/2021