Chuyển tới nội dung

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội như sau:

Theo Quyết định số 456/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 08 tháng 02 năm 2018 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và Nghị quyết số 334/NQ-HĐTĐHHN của Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ngày 21 tháng 12 năm 2021 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, trong đó quy định:

1. Hội đồng trường.

2. Ban giám hiệu gồm: Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng.

3. Hội đồng khoa học và đào tạo; Hội đồng khác (nếu có).

4. Các đơn vị trực thuộc Trường. 

5. Các tổ chức trực thuộc đơn vị trực thuộc Trường.

6. Các cơ sở dịch vụ khác (nếu có) theo nhu cầu phát triển của Trường. 

7. Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa. 

8. Căn cứ quy hoạch phát triển và tình hình thực tế của Trường, HĐT quyết định thành lập, sáp nhập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và nhu cầu phát triển của Nhà trường.

Đối với Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại Tỉnh Thanh Hóa, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được quy định tại Quyết định số 638/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 01 tháng 3 năm 2018 trong đó quy định.

1. Ban Giám đốc gồm có: 01 Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

Hiện nay tại Phân hiệu Nhà trường có 01 Giám đốc và 01 Phó Giám đốc

2. Các phòng chức năng             

3. Các khoa chuyên môn

Sơ đồ tổ chức của Trường được thể hiện qua sơ đồ sau:


Sơ đồ tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội