Chuyển tới nội dung

Các thành viên Hội đồng Trường

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 
(Theo Quyết định số 639/QĐ-BTNMT ngày 04/4/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc kiện toàn HĐT Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Chủ tịch

PGS.TS. Hoàng Anh Huy - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội