Chuyển tới nội dung

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ban hành Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

26.07.2020

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học;

Căn cứ Thông tư số 22/2017/TT - BGDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học;

Căn cứ Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 04 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường ngày 02 tháng 6 năm 2020;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo.

Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội quyết định:

Ban hành kèm theo Quyết định này: Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuât môi trường của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường, giảng viên và sinh viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

(Chi tiết trong file đính kèm)


Tệp tin đính kèm:


Bài viết khác