Chuyển tới nội dung

Quyết định: ban hành đề cương chi tiết các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp các ngành: QLĐĐ, KT, Kinh tế TNTN, Quản trị DVDLVLH, Khí tượng và khí hậu học, CNTT áp dụng cho sinh viên đại học chính quy từ khóa 7 đến khóa 10

12.04.2021


Tệp tin đính kèm:


Bài viết khác