Chuyển tới nội dung

Thông báo: Về việc tổ chức học các học phần Kỹ năng mềm thuộc chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đối với sinh viên trình độ đại học chính quy; đại học vừa làm vừa học; liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học

05.04.2021

(Chi tiết trong file đính kèm)


Tệp tin đính kèm:


Bài viết khác