Chuyển tới nội dung

Thông báo tổ chức thi chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên trình độ cao đẳng, trình độ đại học (đợt thi tháng 6 năm 2020)