Chuyển tới nội dung

Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

19.05.2021

Thực hiện Công văn số 2663/BTNMT-VP ngày 18/5/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, Nhà trường yêu cầu các đơn vị và viên chức, người lao động nghiêm túc thực hiện những nội dung sau:

1. Đối với Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường:

- Quán triệt viên chức và người lao động của đơn vị thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hướng dẫn của Chính quyền địa phương và các Công văn của Bộ: số 2018/BTNMT-VP ngày 29/4/2021; số 2057/BTNMT-VP ngày 04/5/2021 và số 2663/BTNMT-VP ngày 18/5/2021 về việc chấn chỉnh, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19.

- Quán triệt tới toàn bộ viên chức và người lao động của đơn vị thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, tự cách ly theo quy định đối với các trường hợp đang ở hoặc đã di chuyển đến các địa điểm, khu vực, địa phương có dịch, đồng thời phải tự chủ động báo cáo Lãnh đạo đơn vị để báo cáo Lãnh đạo Trường và thông báo với y tế địa phương để có hướng dẫn. Yêu cầu các trường hợp đã đến hoặc ở thành phố Đà Nẵng từ ngày 01/5 đến 14/5/2021 đã quay trở về Hà Nội phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 21 ngày (tính kể từ ngày cuối cùng rời Đà Nẵng), đồng thời chủ động đề nghị cơ sở y tế địa phương tiến hành xét nghiệm cho bản thân.

2. Đối với giảng viên: Tiếp tục thực hiện dạy trực tuyến theo kế hoạch và thời khóa biểu đã ban hành.

3. Đối với chuyên viên: Tiếp tục triển khai làm việc theo hình thức trực tuyến đã được bố trí, sắp xếp theo Thông báo số 1963/TB-TĐHHN ngày 10/5/2021.

4. Trường hợp viên chức và người lao động có công việc thực sự cần thiết phải làm việc tại Trường thì phải báo cáo và được sự chấp thuận của Lãnh đạo Trường.

5. Yêu cầu tất cả viên chức và người lao động nếu sử dụng điện thoại thông minh phải cài đặt và kích hoạt sử dụng ứng dụng Bluezone; giao Tổ kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 của trường thực hiện kiểm tra định kỳ, đột xuất về việc cài đặt, sử dụng ứng dụng tại tất cả các đơn vị trong Trường.

6. Yêu cầu các đơn vị liên tục cập nhật tình trạng các viên chức và người lao động của đơn vị mình có liên quan đến F0, F1, F2, F3 thông tin ngay về Phòng Tổ chức - Hành chính (Ông Đặng Hữu Mạnh, số ĐT:.0976.284.868). Nhà trường yêu cầu các đơn vị, cá nhân thuộc Trường nghiêm túc thực hiện Thông báo này./.


Tệp tin đính kèm:


Bài viết khác