Chuyển tới nội dung

Quyết định về việc Công nhận thí sinh trúng tuyển vào các ngành đại học chính quy đợt 1 năm 2020 theo phương thức xét tuyển đặc cách

02.09.2020

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 1778/BGDĐT-GHĐH ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non;

Căn cứ Công văn số 3161/TB-TĐHHN ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc điều chỉnh Đề án tuyển sinh năm 2020;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh ngày 01 tháng 9 năm 2020;

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 83 thí sinh trúng tuyển vào các ngành đại học chính quy đợt 1 năm 2020 theo phương thức xét tuyển đặc cách (Danh sách chi tiết kèm theo).

Điều 2. Những thí sinh có tên trong danh sách tại Điều 1 có nghĩa vụ, quyền lợi theo Quy chế đào tạo hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng ban thư ký HĐTS, Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường và các thí sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Danh sách chi tiết xem tại file đính kèm.


Tệp tin đính kèm:


Bài viết khác