Chuyển tới nội dung

Quyết định: Công nhận thí sinh trúng tuyển vào các ngành đại học chính quy đợt 1 năm 2020 theo phương thức sử dụng kết quả học tập THPT (Học bạ)

02.09.2020

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo về quyết định Công nhận thí sinh trúng tuyển vào các ngành đại học chính quy đợt 1 năm 2020 theo phương thức sử dụng kết quả học tập THPT (Học bạ) và danh sách thí sinh trúng tuyển kèm theo

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 1778/BGDĐT-GHĐH ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non;

Căn cứ Công văn số 3161/TB-TĐHHN ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc điều chỉnh Đề án tuyển sinh năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 3236/QĐ-TĐHHN ngày 1 tháng 9 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc Phê duyệt điểm chuẩn vào các ngành đại học chính quy đợt 1 năm 2020 theo kết quả học tập THPT;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh ngày 01 tháng 9 năm 2020;

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2020.

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội quyết định: Công nhận 6336 thí sinh trúng tuyển vào các ngành đại học chính quy đợt 1 năm 2020 theo phương thức sử dụng kết quả học tập THPT

(Danh sách chi tiết kèm theo)


Tệp tin đính kèm:


Bài viết khác