Chuyển tới nội dung

Quyết định công nhận sinh viên đại học chính quy trúng tuyển học cùng lúc hai chương trình đào tạo - năm học 2020-2021

07.09.2020

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3625/QĐ-TĐHHN ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 3521/QĐ-TĐHHN ngày 06 tháng 11 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ban hành Quy định đào tạo hệ chính quy học cùng lúc hai chương trình;

Căn cứ Quyết định số 3199/TB-TĐHHN ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc thành lập Hội đồng xét tuyển sinh đào tạo đại học chính quy học cùng lúc hai chương trình năm học 2020-2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng xét tuyển sinh đào tạo đại học chính quy học cùng lúc hai chương trình năm học 2020 – 2021 ngày 04 tháng 9 năm 2020;

Căn cứ kết quả học tập ngành thứ nhất của sinh viên đại học chính quy đăng ký xét tuyển học cùng lúc hai chương trình;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 19 sinh viên đại học chính quy trúng tuyển học cùng lúc hai chương trình năm học 2020 – 2021 của các ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Quản lý đất đai, Luật (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Sinh viên có tên tại Điều 1 có nghĩa vụ và quyền lợi theo các quy chế đào tạo hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các đơn vị trực thuộc và sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

(Quyết định và danh sách chi tiết trong file đính kèm)


Tệp tin đính kèm:


Bài viết khác