Chuyển tới nội dung

Đề án mở ngành

Hồ sơ mở ngành Quản trị khách sạn của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Hồ sơ mở ngành Quản trị khách sạn của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

07.05.2020
Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
Xem tiếp →
Hồ sơ mở ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Hồ sơ mở ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

07.05.2020
Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
Xem tiếp →
Hồ sơ mở ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Hồ sơ mở ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

06.05.2020
Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
Xem tiếp →
Hồ sơ mở ngành Sinh học ứng dụng của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Hồ sơ mở ngành Sinh học ứng dụng của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

06.05.2020
Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
Xem tiếp →
Quyết định: Về việc mở mới 3 ngành đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Quyết định: Về việc mở mới 3 ngành đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

28.04.2020
Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
Xem tiếp →
Quyết định: Về việc mở mới 4 ngành đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Quyết định: Về việc mở mới 4 ngành đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

27.04.2020
Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
Xem tiếp →