• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
  Đang truy cập: 110  
 
1 4 8 2 7 2 6 9
 
 
Tuyển Sinh
Điểm chuẩn vào các ngành đại học chính quy đợt 1 năm 2018 theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

 TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

HĐTS ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018

 

 

Số: 2767/QĐ - TĐHHN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2018

 

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt điểm chuẩn vào các ngành đại học chính quy đợt 1 năm 2018

theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018

    

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2018 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

Căn cứ Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 03 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT - BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 2463/TĐHHN ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh Đề án tuyển sinh năm 2018;

Căn cứ Công văn số 2541/TĐHHN ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh ngày 05 tháng 8 năm 2018;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2018,

                                  QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điểm chuẩn vào các ngành đại học chính quy đợt 1 năm 2018 theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 như sau:

* Tại trụ sở chính:

STT

Khối ngành

Mã ngành

Tên ngành

Điểm chuẩn

1

III

7340301

Kế toán

15.00

2

7380101

Luật

13.00

3

7340101

Quản trị kinh doanh

13.50

4

IV

7440298

Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

13.00

5

7440299

Khí tượng thủy văn biển

13.00

6

7440221

Khí tượng và khí hậu học

13.00

7

7440224

Thủy văn học

13.00

8

V

7620103

Khoa học đất

13.00

9

7510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

13.00

10

7480201

Công nghệ thông tin

14.00

11

7520501

Kỹ thuật địa chất

13.00

12

7520503

Kỹ thuật trắc địa – bản đồ

13.00

13

VII

7810103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

15.00

14

7850102

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

13.00

15

7850199

Quản lý biển

13.00

16

7850103

Quản lý đất đai

13.50

17

7850198

Quản lý tài nguyên nước

13.00

18

7850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

13.50

* Tại phân hiệu Thanh Hóa:

STT

Khối ngành

Mã ngành

Tên ngành

Điểm chuẩn

1

III

7340301PH

Kế toán

13.00

2

V

7510406PH

Công nghệ kỹ thuật môi trường

13.00

3

7520503PH

Kỹ thuật trắc địa – bản đồ

13.00

4

VII

7850103PH

Quản lý đất đai

13.00

Điểm chuẩn tính theo đối tượng học sinh phổ thông khu vực 3, không ưu tiên. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm ưu tiên kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai nhóm khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm).

            Điều 2. Xác nhận nhập học và thời gian nhập học:

   Thí sinh đạt điểm chuẩn phải nộp bản chính “Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2018” từ ngày 06/08 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 12/08/2018 để xác nhận nhập học theo phương thức nộp trực tiếp tại Trường (thí sinh có thể đồng thời làm thủ tục nhập học trong thời gian trên) hoặc nộp qua bưu điện (thời gian gửi tới Trường được tính ngày theo dấu bưu điện). Trường hợp thí sinh không xác nhận nhập học theo thời gian trên coi như từ chối nhập học tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Thí sinh trúng tuyển các mã ngành thuộc trụ sở chính thực hiện việc xác nhận nhập học và làm thủ tục nhập học tại trụ sở chính; thí sinh trúng tuyển các mã ngành thuộc phân hiệu Thanh Hóa thực hiện việc xác nhận nhập học và làm thủ tục nhập học tại phân hiệu.

Thời gian nhập học chính thức: Buổi chiều từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút ngày 12 tháng 8 năm 2018.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Trưởng ban thư ký HĐTS, Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Vụ GDĐH - Bộ GD&ĐT (để b/c);

- Vụ TCCB - Bộ TN&MT (để b/c);

- Website Nhà trường;

- Lưu VT, ĐT, HĐTS (4).

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Thanh

 

Ngày 06/08/2018
 
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 TÁC NGHIỆP

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn