• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 85  
 
1 6 3 2 9 3 6 8
 
 
Sinh Viên
Thông báo nộp và đối chiếu bằng tốt nghiệp PTTH đối với sinh viên đại học khóa 8 (05/09/2019)

Căn cứ Thông tư số 03/2015/TT-BDGĐT, ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy. Sinh viên khi trúng tuyển vào học tại trường phải nộp bằng tốt nghiệp PTTH bản sao (công chứng). Để có cơ sở công nhận kết quả học tập và cấp bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng cho sinh viên. Nhà trường thông báo về việc nộp và đối chiếu bằng tốt nghiệp PTTH đối với sinh viên đại học, cao đẳng cụ thể như sau:


Thông báo Nộp hồ sơ xin xét miễn, giảm học phí; Hỗ trợ chi phí học tập; Trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2019 - 2020 (05/09/2019)

Căn cứ Nghị định 86/2015/NĐ-CP, ngày 02 tháng 10 năm 201 5 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc ban hành Nghị định Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 ; Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg, ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tƣớng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học; Căn cứ Thông tƣ liên tịch số 53/1998/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, ngày 25 tháng 8 năm 1998 của Liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động thƣơng binh và xã hội hƣớng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trƣờng đào tạo công lập; Nhà trƣờng thông báo về việc nộp hồ sơ xin xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2019-2020 cụ thể nhƣ sau:


Câu hỏi viết bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khoá đại học chính quy khoá 9, Bản cam kết, Phiếu khảo sát (29/08/2019)

Câu hỏi viết bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khoá đại học chính quy khoá 9, Bản cam kết, Phiếu khảo sát


Cuốn những điều cần biết về quy chế, quy định, chế độ chính sách đối với sinh viên đại hoc hệ chính quy (26/08/2019)

Cuốn những điều cần biết về quy chế, quy định, chế độ chính sách đối với sinh viên đại hoc hệ chính quy


Thời khoá biểu tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khoá chuyên đề 3,4,5,6,7,8,9,10 điều chỉnh (19/08/2019)

Thời khoá biểu tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khoá chuyên đề 3,4,5,6,7,8,9,10 điều chỉnh


Thời khoá biểu tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khoá chuyên đề 3,4,5,6,7,8,9,10 (14/08/2019)

Thời khoá biểu tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khoá chuyên đề 3,4,5,6,7,8,9,10


KH Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” đầu khóa cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 9 (13/08/2019)

Căn cứ Công văn số 2929/BGDĐT-GDCTHSSV, ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2019 – 2020. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội triển khai “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” đầu khóa cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 9 như sau: I. MỤC


TB Đánh giá điểm rèn luyện, xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, xét khen thưởng năm học 2018-2019 đối với sinh viên đại học chính quy khóa 6, 7, 8; đại học liên thông chính quy khóa 8 (13/08/2019)

Căn cứ Quyết định số 4297/QĐ-TĐHHN, ngày 18/12/2015 của Hiệu trưởng NHà trường về việc ban hành quy định về đánh điểm rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy tại Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Căn cứ quyết định số 2556/QĐ-TĐHHN, ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc Mức học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên năm học 2018-2019; Căn cứ Quyết định số 1522/QĐ-TĐHHN, ngày 7 tháng 5 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc Phê duyệt phương án cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy học kỳ II năm học 2018-2019; Nhà trường thông báo đánh giá điểm rèn luyện và xét cấp học bổng KKHT cho sinh viên đại học chính quy khóa 6, 7, 8, đại học liên thông chính quy khóa 8 như sau:


QĐ mức thu học phí năm học 2019-2020 (08/08/2019)

Căn cứ Quyết định số 1583/QĐ-TTg, ngày 23 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT, ngày 8 tháng 2 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;


Thông báo Kiểm tra, đối soát danh sách dự kiến công nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, Khen thưởng năm học 2018-2019, Khen thưởng khoá học cho sinh viên đại học chính quy khoá 5, đại học liên thông chính quy khoá 7 đợt 2 và Cao đẳng chính quy k (17/06/2019)

Căn cứ kết luận của Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, Khen thưởng năm học 2018-2019, Khen thưởng khoá học cho sinh viên đại học chính quy khoá 5, đại học liên thông chính quy khoá 7 đợt 2 và Cao đẳng chính quy khoá 15 cấp trường họp ngày 14 tháng 6 năm 2019. Nhà trường thông báo: 1 . Kết quả dự kiến xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2018-2019 cho sinh đại học chính quy khoá 5, đại học liên thông chính quy khoá 7 đợt 2 và Cao đẳng chính quy khoá 15 (danh sách 1 ).


Thông báo Danh sách cán bộ, giảng viên và sinh viên đăng ký tham gia Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 (14/06/2019)

Căn cứ Kế hoạch số 1804/KH-TĐHHN, ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc Triển khai Tổ chức Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019; Nhà trường thông báo danh sách cán bộ, giảng viên và sinh viên đăng ký tham gia Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 (có danh sách kèm theo).


THÔNG BÁO Kết quả dự kiến điểm rèn luyện học kỳ 2, điểm rèn luyện cả năm năm học 2018 – 2019 và điểm rèn luyện toàn khóa của sinh viên đại học chính quy khóa 5, sinh viên liên thông đại học chính quy khóa 7 và sinh viên cao đẳng chính quy khóa 15 (11/06/2019)


CẦU HỎI VIẾT BÀI THU HOẠCH TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊN CUỐI KHÓA VÀ TÀI LIỆU (04/06/2019)

Căn cứ Kế hoạch số 1209/KH-TĐHHN, ngày 08/4/2019 về nội dung sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa năm học 2018-2019. Nhà trường yêu cầu sinh viên viết bài thu hoạch công dân cuối khóa với nội dung câu hỏi như sau


Kế hoạch Về việc Triển khai Tổ chức Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 (28/05/2019)

Căn cứ Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Căn cứ Chỉ thịsố 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030; Căn cứ Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”;


QĐ Thành lập các câu lạc bộ tiếng anh cho sinh viên (24/05/2019)

Căn cứ Quyết định số 1424/ QĐ – TĐHHN ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc phê duyệt nội dung và dự toán các nhiệm vụ thuộc “Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 – 2025” thực hiện năm 2019.


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (446/30)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn