• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 143  
 
1 5 2 8 5 4 5 3
 
 
Viện, trung tâm Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ và Bồi dưỡng cán bộ công chức Tin tức - Sự kiện
Chiêu sinh tổ chức lớp Đào tạo chủ nhiệm đề án địa chất (23/03/2017)

Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ và Bồi dưỡng cán bộ công chức - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch hàng năm từ nguồn ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức từ nguồn ngân sách Nhà nước chưa đáp ứng được nhu cầu đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức của các đơn vị.


Chiêu sinh các khóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (23/03/2017)

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ và Bồi dưỡng cán bộ công chức xây dựng kế hoạch tổ chức các khóa Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức bằng nguồn kinh phí xã hội hóa


Lễ Bế giảng lớp Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên (23/06/2016)

Thực hiện Quyết định 147/QĐ-BTNMT ngày 22 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Công văn 969/BTNMT-TCCB ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức;


Lễ Bế giảng lớp Lớp Bồi dưỡng kiến thức kinh tế - kỹ thuật viên chức ngạch chính ngành tài nguyên và môi trường (22/06/2016)

Thực hiện Quyết định 147/QĐ-BTNMT ngày 22 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Công văn 969/BTNMT-TCCB ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức;


Lễ Bế giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính (10/06/2016)

Thực hiện Quyết định 147/QĐ-BTNMT ngày 22 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Công văn 969/BTNMT-TCCB ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức;


Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức kinh tế - kỹ thuật viên chức ngạch chính ngành tài nguyên và môi trường (25/04/2016)

Thực hiện Quyết định 147/QĐ-BTNMT ngày 22 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Công văn 969/BTNMT-TCCB ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức;


Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính (15/04/2016)

Thực hiện Quyết định 147/QĐ-BTNMT ngày 22 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Công văn 969/BTNMT-TCCB ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức;


Lễ Khai giảng lớp Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên (11/04/2016)

Thực hiện Quyết định 147/QĐ-BTNMT ngày 22 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Công văn 969/BTNMT-TCCB ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức


Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức kinh tế - kỹ thuật viên chức ngạch chính ngành tài nguyên và môi trường (12/10/2015)

Thực hiện Quyết định số 299/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015; Công văn số 2852/BTNMT-TCCB ngày 15 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức kinh tế - kỹ thuật viên chức ngạch chính ngành tài nguyên và môi trường;


Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức kinh tế - kỹ thuật viên chức ngạch chính ngành tài nguyên và môi trường (12/08/2015)

Thực hiện Quyết định số 299/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015; Công văn số 2852/BTNMT-TCCB ngày 15 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức kinh tế - kỹ thuật viên chức ngạch chính ngành tài nguyên và môi trường;


Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính (31/07/2015)

Thực hiện Quyết định số 299/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015; Công văn số 1461/BTNMT-TCCB ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính.


Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên (17/07/2015)

Thực hiện Quyết định số 299/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015; Công văn số 1461/BTNMT-TCBB ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên và chuyên viên chính.


Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính (01/06/2015)

Thực hiện Quyết định 1354/QĐ-TĐHHN về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính. Sáng ngày 01/6/2015, tại Trường Cán bộ Hội nông dân Việt Nam, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính.


Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên (20/05/2015)

Thực hiện Quyết định 1216/QĐ-TĐHHN về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên. Sáng ngày 18/5/2015, tại Trường Cán bộ Hội nông dân Việt Nam, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên.


Thông báo tổ chức đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức bằng nguồn kinh phí xã hội hóa (10/04/2015)

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ và Bồi dưỡng cán bộ công chức xây dựng kế hoạch tổ chức và chiêu sinh các lớp Bồi dưỡng cán bộ, công chức bằng nguồn kinh phí xã hội hóa


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (21/2)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn