• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 88  
 
1 7 2 2 9 2 9 7
 
 
Khoa học Công nghệ Quy chế + Biểu mẫu
Biểu mẫu NCKH của sinh viên (12/07/2018)


Quy định về Quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (11/06/2018)

Quy định việc quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Trường và Phân hiệu của Trường gồm chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp, nhiệm vụ khoa học và công nghệ hợp tác trong và ngoài nước, hoạt động nghiên cứu khoa học của tất cả mọi đối tượng tham gia học tập, làm việc và nghiên cứu tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội...


THÔNG TƯ 66 về việc Ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường (22/02/2018)

Thông tư 66 thay thế Thông tư 05 quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường, bao gồm xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tuyển chọn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu và công bố kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ.


Biểu mẫu đề tài NCKH cấp cơ sở không sử dụng ngân sách Nhà nước (09/10/2017)


Viết thuật ngữ khoa học, tên người và địa danh (07/04/2015)

Hiện nay chưa có sự thống nhất về viết thuật ngữ khoa học, địa danh và tên người trong các ấn phẩm và trên các phương tiện thông tin nói chung, nhất là đối với những trường hợp có yếu tố nước ngoài. Bài báo điểm lại quá trình biến đổi, tiến bộ và kinh nghiệm trong viết thuật ngữ khoa học, địa danh và tên người bằng chữ Việt trong Khoa học nói chung và Khoa học Trái Đất nói riêng.


Quyết định số 2198/QĐ-TĐHHN; V/v: Ban hành Quy định quản lý hoạt động khoa học và công nghệ Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (18/08/2014)

1. Phạm vi điều chỉnh: Văn bản này Quy định việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học (KH&CN) và chuyển giao công nghệ có sử dụng nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học (SNKH) của Nhà nước và nguồn kinh phí khác tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. 2. Đối tượng áp dụng: Văn bản này áp dụng với các đơn vị, cá nhân và sinh viên có liên quan trong việc thực hiện đề tài KH&CN do Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội quản lý...


Mẫu Hợp đồng nhánh (18/08/2014)

Chủ nhiệm đề tài sử dụng mẫu hợp này để ký hợp đồng với cộng tác viên thực hiện đề tài


Quy định về quản lý và tổ chức thực hiện các đề tài khoa học công nghệ của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (18/08/2014)

Quy định về quản lý và tổ chức thực hiện các đề tài khoa học công nghệ của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội


Hướng dẫn sử dụng Microsoft office 2010 (18/07/2014)


Quy định về quản lý và tổ chức thực hiện các đề tài khoa học công nghệ của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (20/06/2014)

Quy định về quản lý và tổ chức thực hiện các đề tài khoa học công nghệ của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội


Quyết định số 2198/2011/QĐ-TĐHHN, ngày 01/11/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động khoa học và công nghệ Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (09/06/2014)

Quyết định số 2198/2011/QĐ-TĐHHN, ngày 01/11/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động khoa học và công nghệ Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội..


Thông tư 25/2011/TT-TNMT, ngày 07/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế Quản lý đề tài, dự án KH&CN của Bộ Tài nguyên và Môi trường (09/06/2014)

Thông tư 25/2011/TT-TNMT, ngày 07/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế Quản lý đề tài, dự án KH&CN của Bộ Tài nguyên và Môi trường...


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (12/1)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn