• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
  Đang truy cập: 123  
 
1 4 8 2 6 7 9 8
 
 
Khoa học Công nghệ Quy chế + Biểu mẫu
Biểu mẫu NCKH của sinh viên (12/07/2018)


Quy định về Quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (11/06/2018)

Quy định việc quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Trường và Phân hiệu của Trường gồm chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp, nhiệm vụ khoa học và công nghệ hợp tác trong và ngoài nước, hoạt động nghiên cứu khoa học của tất cả mọi đối tượng tham gia học tập, làm việc và nghiên cứu tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội...


THÔNG TƯ 66 về việc Ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường (22/02/2018)

Thông tư 66 thay thế Thông tư 05 quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường, bao gồm xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tuyển chọn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu và công bố kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ.


Biểu mẫu đề tài NCKH cấp cơ sở không sử dụng ngân sách Nhà nước (09/10/2017)


Mẫu thuyết minh đề cương đề tài NCKH (18/08/2014)

Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp cơ sở sử dụng mẫu này để xây dựng bản thuyết minh đề cương đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2011


Mẫu báo cáo tổng kết đề tài KHCN cấp cơ sở (18/08/2014)

Chủ nhiệm đề tài dùng mẫu này để xây dựng báo cáo tổng kết đề tài cấp cơ sở


Quyết định số 2198/QĐ-TĐHHN; V/v: Ban hành Quy định quản lý hoạt động khoa học và công nghệ Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (18/08/2014)

1. Phạm vi điều chỉnh: Văn bản này Quy định việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học (KH&CN) và chuyển giao công nghệ có sử dụng nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học (SNKH) của Nhà nước và nguồn kinh phí khác tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. 2. Đối tượng áp dụng: Văn bản này áp dụng với các đơn vị, cá nhân và sinh viên có liên quan trong việc thực hiện đề tài KH&CN do Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội quản lý...


Mẫu Hợp đồng nhánh (18/08/2014)

Chủ nhiệm đề tài sử dụng mẫu hợp này để ký hợp đồng với cộng tác viên thực hiện đề tài


Quy định về quản lý và tổ chức thực hiện các đề tài khoa học công nghệ của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (18/08/2014)

Quy định về quản lý và tổ chức thực hiện các đề tài khoa học công nghệ của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội


Mẫu nghiên cứu KHCN cấp cơ sở (18/08/2014)


Hướng dẫn sử dụng Microsoft office 2010 (18/07/2014)


Biểu mẫu NCKH của sinh viên năm 2012-2013 (20/06/2014)


Quy định về quản lý và tổ chức thực hiện các đề tài khoa học công nghệ của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (20/06/2014)

Quy định về quản lý và tổ chức thực hiện các đề tài khoa học công nghệ của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội


Biểu mẫu đề tài KH&CN (20/06/2014)


Quyết định số 2198/2011/QĐ-TĐHHN, ngày 01/11/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động khoa học và công nghệ Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (09/06/2014)

Quyết định số 2198/2011/QĐ-TĐHHN, ngày 01/11/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động khoa học và công nghệ Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội..


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (17/2)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 TÁC NGHIỆP

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn