• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
  Đang truy cập: 97  
 
1 3 7 6 7 2 3 3
 
 
Khoa học Công nghệ Quy chế + Biểu mẫu
Biểu mẫu đề tài NCKH cấp cơ sở không sử dụng ngân sách Nhà nước (09/10/2017)


Biểu mẫu NCKH của sinh viên (28/09/2016)


THÔNG TƯ05 ngày 24 tháng 02 năm 2015 về việc Ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường (13/04/2015)

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ số 29/11/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ; Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư về Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.


Mẫu thuyết minh đề cương đề tài NCKH (18/08/2014)

Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp cơ sở sử dụng mẫu này để xây dựng bản thuyết minh đề cương đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2011


Mẫu báo cáo tổng kết đề tài KHCN cấp cơ sở (18/08/2014)

Chủ nhiệm đề tài dùng mẫu này để xây dựng báo cáo tổng kết đề tài cấp cơ sở


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (16/4)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 TÁC NGHIỆP

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn