• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 108  
 
1 5 5 0 7 7 8 7
 
 
Khảo thí và ĐBCLGD Tin tức khảo thí và ĐBCLGD
Quyết định ban hành chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2011-2016 thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP

 BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kì 2011-2016;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,
 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2011-2016 thực hiện Nghị quyết số 06/NQCP ngày 07 tháng 3 năm 2012 về Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kì 2011-2016.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/cáo);
- Ban Tuyên giáo Trung ương (để b/cáo);
- Văn phòng Trung ương Đảng (để b/cáo);
- Văn phòng Quốc hội (để b/cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để b/cáo);
- Ủy ban VHGD TNTN NĐ Quốc hội (để b/cáo);
- UBND các tỉnh/TP;
- Sở GDĐT các tỉnh/TP;
- Các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng;
- Các Thứ trưởng;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, TH, VPBCSĐ.
 
 
BỘ TRƯỞNG
 
Phạm Vũ Luận

Ngày 12/04/2012
Phòng KT&ĐBCLGD  
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn