• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 87  
 
1 6 5 3 4 2 1 2
 
 
Các phòng chức năng Phòng Tổ chức - Hành chính
Phòng Tổ chức - Hành chính

I. Vị trí và chức năng:

 Phòng Tổ chức - Hành chính là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng và quản lý, tổ chức thực hiện công tác tổ chức bộ máy; viên chức và người lao động; tiền lương, thi đua, khen thưởng, cải cách hành chính, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; công tác văn phòng, kế hoạch công tác, hành chính, tổng hợp và văn thư lưu trữ; công tác một cửa (sau đây gọi chung là công tác Tổ chức - Hành chính). 

II. Cơ cấu tổ chức của phòng:

1. Phòng Tổ chức - Hành chính có 01 Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng, các viên chức và người lao động. 

2. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của phòng; xây dựng quy chế làm việc và điều hành các hoạt động của Phòng, ký các văn bản chuyên môn theo phân công của Hiệu trưởng.

3. Phó Trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về lĩnh vực công tác được phân công.

4. Viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

http://hunre.edu.vn/hre/userfiles/image/Manh(2).jpg

Đặng Hữu Mạnh

Chức vụ

Trưởng phòng

Học vị

Thạc sĩ

Email

dhmanh@hunre.edu.vn

 http://hunre.edu.vn/hre/userfiles/image/C_Luyen.png

Nghiêm Thị Luyến

Chức vụ

Phó trưởng phòng

Học vị

Kĩ sư

Email

ntluyen@hunre.edu.vn

 http://hunre.edu.vn/hre/userfiles/image/Bui%20Tien%20Trinh(1).jpg 

Bùi Tiến Trịnh

Chức vụ

Phó trưởng phòng

Học vị

Tiến sĩ

Email

bttrinh@hunre.edu.vn

 

 

 

 

 

Trần Thị Duyên

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Thạc sĩ

Email

ttduyen@hunre.edu.vn

 

 

 

 

Nguyễn Văn Quân

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Thạc sĩ

Email

nvquan@hunre.edu.vn

 

 

 

 

Trần Hồng Vân

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Thạc sĩ

Email

thvan@hunre.edu.vn

 

 

 

 

Lê Thị Vân

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Thạc sĩ

Email

ltvan.tccb@hunre.edu.vn

 

 

 

 

 

 

Phạm Thái Hưng

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Cử nhân

Email

pthung@hunre.edu.vn

 

 

 

 

 

Nguyễn Trương Hà Giang

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Thạc sĩ

Email

hagiang2957@gmail.com

 

 

 

 

 

Đinh Việt Hưng

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Cử nhân

Email

dinhhung9119@gmail.com

 

Dương Thùy Dung

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Cử nhân

Email

dtdung@hunre.edu.vn

 

 

Nguyễn Thanh Hiền

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Cử nhân

Email

nthien.hcth@hunre.edu.vn

 

 Dương Thị Duyên

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Cử nhân

Email

dtduyen@hunre.edu.vn

 

   

Nguyễn Văn Thành

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Thạc sĩ

Email

nvthanh@hunre.edu.vn

 

 

Nguyễn Thu Hiền

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Cử nhân

Email

Nguyenthuhien028@gmail.com

 


 

 

 

 

 

Trần Thị Thu Huyền

Chức vụ

Nhân viên

Học vị

Cử nhân

Email

 1909huyen@gmail.com

 

Trần Thị Thanh Hà

Chức vụ

Nhân viên

Học vị

Cử nhân

Email

 tranthanhhavn@gmail.com

 

Lương Xuân Khu

Chức vụ

Lái xe

Học vị

 

Email

 

 

 

 

Đinh Hồng Quyết

Chức vụ

Lái xe

Học vị

 

Email

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hưng

Chức vụ

Nhân viên

Học vị

 

Email

 

 

 

 

  

Nguyễn Văn Thư

Chức vụ

Nhân viên

Học vị

 

Email

 

 

 

 


 

 

Dương Thanh Hải

Chức vụ

Nhân viên

Học vị

 

Email

 

 III. Nhiệm vụ và quyền hạn: 

1. Công tác Tổ chức cán bộ

a. Xây dựng, trình Hiệu trưởng kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm của Phòng Tổ chức - Hành chính.

b. Trình Hiệu trưởng các văn bản chỉ đạo, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ về tổ chức cán bộ của Trường, hướng dẫn và tổ chức thực hiện sau khi được ban hành.

c. Về tổ chức bộ máy

- Trực tiếp nghiên cứu, đề xuất các phương án xây dựng và kiện toàn tổ chức bộ máy của Trường; thẩm định, trình Hiệu trưởng đề án kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc Trường, việc thành lập, sáp nhập, giải thể, đổi tên các đơn vị trực thuộc Trường. 

- Chủ trì xây dựng, trình Hiệu trưởng dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường; thẩm định, trình Hiệu trưởng dự thảo văn bản quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Trường.

- Trình Hiệu trưởng đề án thành lập, phê duyệt, sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của các tổ chức khoa học, công nghệ và dịch vụ thuộc Trường đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép thành lập.

- Tổng hợp, xây dựng, trình Hiệu trưởng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức của Trường; tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong Trường. 

d. Về quản lý viên chức và người lao động

- Chủ trì xây dựng, trình Hiệu trưởng quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ viên chức của Trường, triển khai quy định về quản lý sử dụng viên chức, người lao động theo quy định của Bộ, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Trình Hiệu trưởng tiêu chuẩn viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hiệu trưởng; tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giảng viên, viên chức khác của Trường, danh mục vị trí việc làm định kỳ chuyển đổi công tác.

- Trình Hiệu trưởng việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, xin từ chức, thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đơn vị trực thuộc Trường; tiếp nhận điều động biệt phái, chuyển công tác, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác. Thẩm định hồ sơ đề nghị kỷ luật viên chức và người lao động theo quy định.

- Trình Hiệu trưởng kế hoạch tuyển dụng viên chức và thực hiện việc tuyển dụng viên chức; tuyển dụng lao động hợp đồng theo quy định; tuyển chọn giảng viên thỉnh giảng; đề xuất và làm các mẫu biểu Hợp đồng, hướng dẫn các khoa làm công tác thanh lý Hợp đồng cho giảng viên thỉnh giảng.

- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Trường thực hiện quy trình, thủ tục quy hoạch, bố trí, sử dụng, nghỉ hưu, cho thôi việc và chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định.

- Trình Hiệu trưởng việc cử công chức, viên chức và người lao động (trừ Hiệu trưởng) đi công tác và giải quyết việc riêng ở trong nước và ngoài nước theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Hướng dẫn và tổng hợp nhận xét đánh giá viên chức, người lao động theo quy định; quản lý mã số chức danh nghề nghiệp viên chức, người lao động theo quy định.

- Chủ trì xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tổ chức bộ máy, vị trí việc làm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức cán bộ và các hoạt động của Trường.

- Quản lý hồ sơ, lý lịch cán bộ của công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị trực thuộc Trường, khai thác sử dụng, lưu trữ hồ sơ viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật. 

- Trình Hiệu trưởng quy hoạch, kế hoạch, quy chế, quy định về đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nhân lực của Trường theo Đề án vị trí việc làm được phê duyệt; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động hàng năm, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan phân bổ chỉ tiêu theo kinh phí được duyệt để mở các lớp đào tạo bồi dưỡng với các cơ sở đào tạo trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Làm thủ tục và quản lý viên chức, người lao động đi học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ trong và ngoài nước theo quy định, trừ trường hợp do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan, đề xuất với Hiệu trưởng việc cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức cán bộ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng cho các đối tượng được phê duyệt.

f. Về chế độ, chính sách, lao động và tiền lương

- Trình Hiệu trưởng danh sách viên chức đề nghị thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; xếp ngạch, chuyển ngạch cho viên chức và người lao động; đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú; đề nghị phong hàm Phó Giáo sư và Giáo sư thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng.

- Trình Hiệu trưởng việc xếp lương, nâng bậc lương, vượt khung, thâm niên nhà giáo, xác nhận danh sách hưởng phụ cấp lương của các đối tượng theo quy định. 

- Trình Hiệu trưởng việc thông báo, quyết định nghỉ hưu đối với công chức, viên chức và người lao động trong Trường theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Làm các thủ tục cho các đối tượng nghỉ hưu thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng.

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan việc theo dõi chấm công lao động của các đơn vị; thực hiện các chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động: chế độ làm việc, nghỉ phép, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể, tai nạn, ốm đau, thai sản, bệnh nghề nghiệp, độc hại...; phối hợp với phòng Quản trị thiết bị thực hiện công tác bảo hộ lao động cho các đối tượng theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ phận chức năng xây dựng định mức giờ giảng hàng năm cho giảng viên. 

- Phối hợp với Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế làm thủ tục quản lý đoàn công tác ra, vào Trường theo quy định của pháp luật.

g. Về công tác thi đua khen thưởng 

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức phong trào thi đua; thực hiện công tác thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng cán bộ viên chức theo quy định của pháp luật; chủ trì và phối hợp với các đơn vị chức năng để tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ viên chức và người lao động; cập nhật tư liệu, quản lí Phòng Truyền thống của Nhà trường.

- Hướng dẫn việc lập các hồ sơ trình Hiệu trưởng việc đề nghị phong tặng các danh hiệu tôn vinh các nhà giáo, chức danh khoa học và các danh hiệu khác đối với công chức, viên chức và người lao động. 

h. Một số công tác khác

- Phối hợp với Ban Liên lạc Cựu giáo chức quản lý và cập nhật danh sách cán bộ hưu trí hàng năm; chủ trì tổ chức lễ gặp mặt và các hoạt động khác liên quan đến cán bộ hưu trí của Trường.

- Chủ trì hướng dẫn cho viên chức, người lao động thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện dân chủ ở cơ sở, quy định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham gia giải quyết các vụ việc đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi của Trường, đặc biệt là khiếu nại, tố cáo về công tác Tổ chức cán bộ. Trình Hiệu trưởng phương án giải quyết các trường hợp vi phạm về công tác tổ chức cán bộ.

- Thường trực hội đồng tuyển dụng, hội đồng kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển, hội đồng chuyển ngạch đối với lao động hợp đồng, hội đồng xét tặng các danh hiệu, khen thưởng, kỷ luật và một số các hội đồng khác do Hiệu trưởng quy định.

- Tổng hợp, thống kê, báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng và các công tác khác khi được Hiệu trưởng giao.

- Phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự Trường, Bộ môn Giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương của Trường theo quy định của pháp luật.

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát các hoạt động tổ chức, hành chính của Phân hiệu, thường kỳ tiếp nhận và đề nghị Lãnh đạo Nhà trường xét duyệt các báo cáo công tác tổ chức hoạt động, công văn đề nghị từ Phân hiệu.

2. Công tác Hành chính tổng hợp

a. Về công tác Văn phòng, tổng hợp và văn thư lưu trữ

- Tham mưu, đề xuất các giải pháp, biện pháp và tổ chức thực hiện các chủ trương, quy hoạch, kế hoạch phát triển Trường; xây dựng các dự án, đề án đầu tư phát triển Trường trong các lĩnh vực được giao.

- Chủ trì tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về công tác quản lý hành chính, công tác văn thư, lưu trữ theo quy định của Nhà nước và Nhà trường; quản lý việc tiếp nhận xử lý các công văn, tài liệu gửi đến và gửi đi.

- Thực hiện chế độ phân loại, quản lí các tài liệu mật theo quy định của Nhà nước và của Trường; quản lý các loại con dấu của Trường (trừ con dấu của tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể, dấu của các Trung tâm) và sử dụng các con dấu theo đúng quy định của Pháp luật.

- Thực hiện in ấn, sao chụp văn bản, tài liệu…phục vụ các hoạt động của Trường theo quy định; chứng thực sao y các loại văn bằng, tài liệu do Nhà trường ban hành; sao lục các văn bản liên quan đến công tác của Trường và chứng thực chữ ký theo quy định của Nhà nước.

- Lập lịch kế hoạch công tác hàng tuần của Nhà trường, theo dõi việc thực hiện các chương trình công tác, tổng hợp và viết báo cáo giao ban toàn trường hàng tháng và các kết luận chỉ đạo của Hiệu trưởng trong các cuộc họp giao ban và các cuộc họp quan trọng khác được Hiệu trưởng giao.

- Chủ trì công tác làm báo cáo định kỳ, đột xuất của Trường theo quy định. Chuẩn bị các báo cáo để phục vụ các chương trình làm việc của Ban Giám hiệu với các đơn vị trong và ngoài Trường đến giao dịch. Thư ký các cuộc họp do Hiệu trưởng triệu tập và các cuộc họp khác theo yêu cầu của Ban Giám hiệu.

- Ký xác nhận giấy đi đường cho khách từ cơ quan ngoài đến công tác và lưu trú tại Trường.

b. Công tác Lễ tân, khánh tiết

- Chủ trì quản lý trang thiết bị phòng làm việc của Ban Giám hiệu, các văn phòng, các hội trường, phòng họp, phòng chờ giáo viên và các khu vực sinh hoạt chung của Trường; phục vụ công tác thông tin liên lạc, thư báo; theo dõi và phục vụ văn phòng phẩm cho Ban Giám hiệu; thực hiện công tác tiếp khách đối nội, đối ngoại.

- Đầu mối tổ chức các hoạt động kỷ niệm, sự kiện lớn của Nhà trường; phụ trách lễ nghi, khánh tiết, trang trí cho các hoạt động của Nhà trường; chủ trì công tác tổ chức, lễ tân, trang trí khánh tiết trong các dịp lễ, hội, các sự kiện của Trường; quản lý việc treo băng rôn, khẩu hiệu trong phạm vi Nhà trường.

- Chủ trì công tác Hiếu, Hỷ trong và ngoài Trường theo Quy chế chi tiêu nội bộ và yêu cầu của Ban Giám hiệu.

c. Về cải cách hành chính

- Chủ trì xây dựng trình Hiệu trưởng chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Trường, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính của các đơn vị trong Trường.

- Chủ trì tổ chức thực hiện nội dung cải cách bộ máy hành chính, đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức và người lao động trong kế hoạch cải cách hành chính của Trường; tham mưu thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện dân chủ cơ sở, quy định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Tổ chức thực hiện việc xác định chỉ số cải cách hành chính hàng năm của Trường.

d. Công tác Bảo vệ và điều hành tổ xe phục vụ

- Quản lý và điều hành tổ bảo vệ trong các cơ sở của Trường, kể cả các nhân viên bảo vệ do Nhà trường thuê.

- Quản lý và điều hành tổ xe, phục vụ Ban Giám hiệu và các hoạt động của Nhà trường; chủ trì công tác bảo trì, bảo dưỡng, vận hành các xe của Trường theo quy định, xác nhận lịch trình và số km hoạt động của tổ xe.

3. Công tác một cửa

- Là đầu mối chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp nhận thông tin và yêu cầu giải quyết các chế độ, quyền lợi của sinh viên (sinh viên đại học – cao đẳng, học viên cao học, nghiên cứu sinh) trong và ngoài trường.

- Giám sát và báo cáo quá trình tiếp nhận và xử lý thông tin yêu cầu từ sinh viên trong và ngoài trường.

4. Các công tác khác

- Đề xuất và triển khai thực hiện các dự án, đề tài, nhiệm vụ chuyên môn về công tác tổ chức, hành chính tổng hợp và văn thư lưu trữ.

- Duy trì và bảo đảm an ninh trật tự của Trường trong và ngoài giờ hành chính.

- Quản lý cán bộ, viên chức, người lao động và cơ sở vật chất thuộc phạm vi quản lý của Phòng.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Thanh tra Nhân dân để tổ chức tiếp công dân theo quy định của Nhà nước và của Trường.

- Phụ trách kiểm soát, đánh giá chất lượng thực hiện qui trình ISO 9001: 2008.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công. 

Địa chỉ liên hệ:

- Phòng 103, 203, 301 nhà C 

- Điện thoại liên hệ: 04 38370598 - Máy lẻ 104, 206, 309 và 310

- Fax: 04 38370597

Ngày 14/02/2019
 
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn