• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 67  
 
1 7 2 4 0 0 7 8
 
 
Các phòng chức năng Phòng Quản trị thiết bị
Phòng Quản trị Thiết bị

I. Vị trí và chức năng:

Phòng Quản trị thiết bị là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng và quy hoạch, quản lý sử dụng cơ sở vật chất của Trường; tham gia và giám sát việc xây dựng, sửa chữa thường xuyên các công trình nhà cửa - vật kiến trúc, hệ thống điện - nước; quản lý các nhà làm việc và học tập dùng chung; theo dõi, tham gia mua sắm, xử lý tài sản, công cụ và vật liệu phục vụ cho giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học; tổ chức thực hiện công tác vệ sinh môi trường.

II. Cơ cấu tổ chức của phòng:

1. Phòng Quản trị thiết bị có 01 Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và viên chức, người lao động.

2. Trưởng phòng trực tiếp quản lý viên chức, người lao động  của Phòng, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Phòng; xây dựng quy chế làm việc và điều hành các hoạt động của Phòng, ký các văn bản chuyên môn theo phân công của Hiệu trưởng.

3. Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

4. Viên chức, người lao động trong Phòng thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

 


 

Nguyễn Duy Tạo

Chức vụ

Trưởng phòng

Học vị

Thạc sỹ

Số điện thoại

0912410501

Email

 ndtao@hunre.edu.vn

 

Description: C:\Users\Manh ICD\Documents\Chức năng-nhiệm vụ\Các Phòng\Phòng QTTB\Trung.jpg

Nguyễn Khắc Trung

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Kỹ sư

Số điện thoại

01646674789

Email

nktrung@hunre.edu.vn

 

Description: C:\Users\Manh ICD\Documents\Chức năng-nhiệm vụ\Các Phòng\Phòng QTTB\Hao.png

 

Nguyễn Bá Hào

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Kỹ sư

Số điện thoại

01698373360

Email

 nbhao@hunre.edu.vn

 

Description: C:\Users\Manh ICD\Documents\Chức năng-nhiệm vụ\Các Phòng\Phòng QTTB\Nam.jpg

 

Đỗ Hoài Nam

Chức vụ

Nhân viên

Học vị

 

Số điện thoại

0975203515

Email

 dhnam@hunre.edu.vn

 

Description: C:\Users\Manh ICD\Documents\Chức năng-nhiệm vụ\Các Phòng\Phòng QTTB\Muoi.jpg

 

Nguyễn Tiến Mười

Chức vụ

Nhân viên

Học vị

 

Số điện thoại

0988712313

Email

 ntmuoi@hunre.edu.vn

 

 

 Phí Mạnh Hiển

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Trung cấp

Số điện thoại

0904884480

Email

 pmhien@hunre.edu.vn

 

Description: C:\Users\Manh ICD\Documents\Chức năng-nhiệm vụ\Các Phòng\Phòng QTTB\Lan.png

Phùng Văn Lân

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Cử nhân

Số điện thoại

0912326511

Email

 pvlan@hunre.edu.vn

 

 

Nguyễn Phương Thuỷ 

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Cử nhân

Số điện thoại

0972051825

Email

npthuy@hunre.edu.vn

 

Nguyễn Thị Vui

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Trung cấp

Số điện thoại

0981604383

Email

ntvui.qttb@hunre.edu.vn

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Hữu

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Kỹ sư

Số điện thoại

0987440488

Email

nguyenhuu.mtb@gmail.com
   

 III. Nhiệm vụ và quyền hạn: 

1. Công tác quản trị

a. Xây dựng, trình Hiệu trưởng kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm của Phòng.

b. Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác quản lý, phát triển, khai thác, sử dụng, bảo trì, bảo vệ và sửa chữa, tư vấn, sửa chữa cơ sở vật chất là các công trình nhà cửa, vật kiến trúc theo sự phân công của Hiệu trưởng;

c. Quản lý việc sử dụng và giải quyết kịp thời các sự cố về điện, nước, điện thoại trong trường; trình Hiệu trưởng những phương án xây dựng mới, tư vấn lắp đặt, giám sát thi công các công trình cải tạo và nâng cấp hệ thống điện, nước, điện thoại trong Trường. 

d.  Là đầu mối  giao dịch với các cơ quan: Điện lực, Bưu chính - viễn thông, công trình đô thị để giải quyết các vấn đề chuyên môn có liên quan; theo dõi việc sử dụng  nhà và điện nước, phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài chính lập danh sách thu tiền nhà ở, tiền điện - nước do Nhà trường cho mượn.

e.Theo dõi toàn bộ tài sản Nhà trường ở tất cả các nguồn vốn (ngân sách, quỹ phát triển đơn vị, viện trợ, quà biếu, tặng ...); bao gồm: đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc trong và xung quanh hàng rào Trường, máy móc thiết bị, công cụ - dụng cụ, vật tư; lưu trữ và gìn giữ các hồ sơ, bản thiết kế, bản vẽ hoàn công các công trình xây dựng mới và sửa chữa lớn. Lưu trữ và cập nhật thường xuyên các hồ sơ, giấy tờ có liên quan đến máy móc thiết bị đã nhập.

f. Phối hợp các phòng: Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức - Hành chính, tổ chức kiểm kê hàng năm và kiểm kê đột xuất khi có yêu cầu; ghi chép sổ sách tăng giảm tài sản; tham gia Hội đồng thanh lý tài sản hư hỏng không còn sử dụng; cập nhật, ghi chép và định kỳ đối chiếu sổ sách quản lý tài sản tại đơn vị.

g. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong Trường lập kế hoạch và thực hiện mua sắm máy móc thiết bị ở tất cả các nguồn vốn theo đúng quy định của Nhà nước; chủ trì việc kiểm tra chất lượng các thiết bị, máy móc nhập và thiết bị lắp đặt trong xây dựng cơ bản theo đúng hồ sơ trúng thầu. 

h. Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra việc sử dụng hoá chất, dụng cụ thí nghiệm theo định mức đã ban hành (phần do Nhà trường cung cấp). Phối hợp với các đơn vị chức năng để xác nhận thanh toán các khoản mua sắm vật tư, dụng cụ, hóa chất phục vụ giảng dạy học tập, thực tập, nghiên cứu khoa học của các đơn vị sử dụng trong Trường;

i. Phối hợp với các Phòng Tổ chức - Hành chính và Kế hoạch - Tài chính trang bị đồ bảo hộ lao động theo tiêu chuẩn; tư vấn mua sắm, lắp đặt, quản lý, sửa chữa, bảo trì các thiết bị phòng cháy và chữa cháy, giám sát việc thực hiện Quy định Phòng cháy chữa cháy, sử dụng hóa chất, phóng xạ trong toàn Trường.

j. Phối hợp với các Phòng Tổ chức – Hành chính quản lý trang thiết bị phòng làm việc của Ban Giám hiệu, các văn phòng, các hội trường, phòng họp và phòng chờ giáo viên của Trường.

k. Phối hợp với các đơn vị chức năng lập thủ tục tiếp nhận hàng viện trợ nếu có.

l. Quản lý và chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên Nhà trường.

m. Phụ trách công tác vận hành, quản lý các tòa nhà, bảo đảm việc thực hiện đúng các quy định về quản lý các tòa nhà.

n. Theo dõi bảo quản các phương tiện dạy học, trang thiết bị nội thất trong các phòng học; thường xuyên theo dõi và kịp thời báo cáo trình Hiệu trưởng và thực hiện việc sửa chữa, bảo trì những tài sản bị hư hỏng hoặc thay thế. 

o. Thường xuyên kiểm tra, đề xuất trình Hiệu trưởng ký ban hành và sửa đổi các quy định, quy trình quản lý như: Quy định về quản lý tài sản cố định - tài sản công cụ, vật liệu, học liệu, quy định phòng chống cháy nổ, việc vận hành và quản lý các tòa nhà.

2. Công tác khác

a. Chủ trì tổ chức thực hiện công tác vệ sinh môi trường trong toàn Trường.

b. Tham gia hỗ trợ công tác Quản trị thiết bị của Phân hiệu theo sự phân công của Hiệu trưởng.

c. Quản lý viên chức, người lao động và cơ sở vật chất của Phòng. 

d. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công

 Địa chỉ liên hệ:

Phòng 105, nhà C
Điện thoại: 043. 8370598 - máy lẻ 101, 105
Fax:  043. 8370597

 

 

Ngày 22/08/2018
 
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn