• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 83  
 
1 6 5 3 4 0 8 5
 
 
Các Khoa - Bộ môn Khoa Khí tượng, Thủy văn
Giới thiệu chung

I.                   GIỚI THIỆU

        Khoa Khí tượng Thủy văn là Khoa có truyền thống đào tạo 60 năm, Khoa có lịch sử phát triển lâu đời nhất của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và là tiền thân của Nhà trường ngày nay. Cho nên đến nay Khoa đã đào tạo được 24 khóa đại học (là Khoa duy nhất của Trường từng đào tạo đại học), 40 khoá trung học, 13 khoá sơ cấp, 10 khoá cao đẳng và nhiều khoá đào tạo khác, cung ứng một đội ngũ cán bộ rất lớn cho ngành Khí tượng Thuỷ văn, Hàng không, Không quân, Hải quân,... Đặc biệt cũng là Khoa duy nhất đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học cho hai nước bạn Lào và Căm-pu-chia. Khoa Khí tượng Thủy văn cũng là Khoa duy nhất hợp tác với các trường đại học khác để đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học cũng như tổ chức đào tạo theo địa chỉ tại các đơn vị thuộc ngành Khí tượng Thủy văn và được người sử dụng lao động đánh giá rất cao.

        Là một Khoa có lịch sử phát triển lâu đời nên chương trình đào tạo luôn được đổi mới để phù hợp với nhu cầu xã hội và trình độ khoa học công nghệ. Hầu hết những môn học chính của chương trình đào tạo đã có giáo trình, bài giảng. Trong đó có 5 giáo trình đã được xuất bản. Tập bài giảng luôn luôn được cập nhật những thông tin, những kết quả nghiên cứu mới nhất.

II. CÁC HỆ VÀ NGÀNH ĐÀO TẠO

2.1 Đào tạo đại học và sau đại học

Trong năm 2011 Khoa đã đào tạo đại học cho hai ngành là Khí tượng và Thủy văn và đào tạo sinh viên liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học. Chương trình giáo dục đại học được thực hiên trong 4 năm 6 tháng và sinh viên sau khi tốt nghiệp được nhận bằng kĩ sư.

Năm 2014 Khoa đang đào tạo ngành Quản lý tổng hợp tài nguyên nước thuộc ngành Thủy văn đối với đại học khóa 2.

Dự kiến đến năm 2015, Khoa sẽ tổ chức đào tạo thạc sĩ cho ngành Thủy văn và đến năm 2016 sẽ tổ chức đào tạo thạc sĩ cho ngành Khí tượng.

2.2  Đào tạo cao đẳng

2.2.1 Khí tượng

 Đào tạo kĩ thuật viên khí tượng có kiến thức chuyên môn và kĩ năng thực hành nghề cơ bản để đảm nhận được nhiệm vụ quan trắc và chỉnh lí các loại số liệu khí tượng, có khả năng sửa chữa nhỏ và lắp đặt các loại máy khí tượng ở trạm khí tượng, có khả năng dự báo thời tiết, hiểu biết khí hậu để phục vụ địa phương trong công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.
            Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỉ luật, tác phong công nghiệp và sức khoẻ nhằm tạo điều kiện cho người tốt nghiệp có khả năng tìm được việc làm, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng.

            Có khả năng học tập lên trình độ đại học và trình độ cao hơn.

2.2.2       Thuỷ văn 

            Đào tạo đội ngũ kỹ thuật viên Thuỷ văn thực hành ở bậc cao đẳng, đảm nhận được nhiệm vụ quan trắc, chỉnh lý chính xác các loại số liệu thuỷ văn và có khả năng sửa chữa nhỏ các loại máy quan trắc tại trạm thuỷ văn một cách độc lập và sáng tạo, có khả năng dự báo lũ bằng các phương pháp truyền thống phục vụ phòng chống và giảm nhẹ thiên tai tại địa phương
            Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có tính tổ chức kỷ luật và trách nhiệm công dân; có sức khoẻ nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Có khả năng học tập lên trình độ đại học và các bậc cao hơn.

2.3 Nghiên cứu khoa học

 - Hoàn thành và bảo vệ thành công 7 đề tài NCKH cấp Bộ; 
 - Hoàn thành hai đề tài nghiên cứu cơ bản cấp Nhà nước; 
 - Đã hoàn thành và bảo vệ thành công 13 đề tài NCKH cấp Trường

         - Đang thực hiện 1 đề tài NCKH cấp Bộ.

         Ngoài ra, Khoa còn cộng tác nghiên cứu nhiều đề tài khác với các đơn vị trong và ngoài Trường.

III.            KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

         - Đến năm 2015, tất cả giảng viên trong Khoa đều có trình độ tối thiểu là thạc sĩ, trong đó có thêm 3 tiến sĩ và 3 nghiên cứu sinh.

          - Đến năm 2015 sẽ tăng cường hợp tác quốc tế với các trường đại học Nhật, Mỹ, Úc để đào tạo về Khí tượng và Thủy văn,

        - Phòng thực hành dự báo khí tượng thuỷ văn sẽ đi vào hoạt động ổn định và ra được bản tin dự báo khí tượng, dự báo hàng ngày để đưa lên trang web của Nhà trường. Phòng thực hành dự báo khí tượng thuỷ văn sẽ là một cơ sở rất tốt để cho giảng viên và học viên học tập và nghiên cứu khoa học.

IV.   CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Ban Chủ nhiệm Khoa

Trưởng Khoa: PGS.TS Huỳnh Phú

 

Phó Trưởng Khoa: ThS Phạm Minh Tiến

 

Phó Trưởng Khoa: ThS Nguyễn Bình Phong

 

Giáo vụ Khoa: Phạm Thị Lương

 

 2. Ban chấp hành Công đoàn Khoa

        Trưởng Ban : Kỹ sư Nguyễn Tiến Quang
         Phó Trưởng Ban: Kỹ sư Nguyễn Hồng Hạnh

 3. Liên Chi đoàn Khoa:

         Bí thư Liên chi đoàn: Cử nhân Trần Đình Linh
         Phó Bí thư Liên chi đoàn: Trần Chấn Nam

 4. Đội ngũ cán bộ, giảng viên

   - 01 PGS.TS

   - 01 Tiến sĩ
   - 05 Nghiên cứu sinh 
   - 05 thạc sĩ 
   - 07 kỹ sư hiện nay đang học cao học.

Ngoài ra, Khoa còn có một đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm và giảng viên thỉnh giảng là những Giáo sư, Tiến sĩ đầu ngành của ngành Khí tượng Thuỷ văn Việt Nam cũng như của Nhà trường tham gia giảng dạy và hợp tác nghiên cứu khoa học.

 5. Bộ môn

Hiện nay, Khoa chỉ có hai bộ môn là:

- Bộ môn Khí tượng 
- Bộ môn Thuỷ văn

Dự kiến trong năm 2015 Khoa sẽ thành lập thêm hai bộ môn là:

- Bộ môn Khí hậu

- Bộ môn Dự báo thủy văn

V. DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Description: anh fu

Họ và tên : Huỳnh Phú

Học vị      : PGS.TS - chuyên ngành Môi trường

Chức vụ   : Trưởng khoa Khí tượng Thủy văn

Email       : huynhphu.iege@gmail.com

 

Họ và tên : Phạm Minh Tiến

Học vị      : Thạc sỹ - Chuyên ngành Khí tượng

Chức vụ   : Phó Trưởng khoa Khí tượng Thủy văn

Email       : pmtienmeteo@yahoo.com.vn

Họ và tên: Nguyễn Bình Phong

Học vị      : Ths chuyên ngành Khí tượng và Khí hậu học

Chức vụ  : Phó Trưởng khoa Khí tượng Thủy văn

Email      : nbphongedu@yahoo.com

 

 

Họ và tên: Phạm Thị Lương

Học vị      : Cử nhân Thủy văn

Chức vụ  : Giáo vụ Khoa

Email       :  ptluong@hunre.edu.vn

 

BỘ MÔN KHÍ TƯỢNG

Họ và tên: Chu Thị Thu Hường

Học vị      : Ths chuyên ngành Khí tượng và Khí hậu học

Chức vụ  : Giảng viên

Email:  chuhuongkttv@yahoo.com

 

Họ và tên: Trần Đình Linh

Học vị      : Cử nhân - Chuyên ngành Khí tượng học

Chức vụ  : Giảng viên

Email: dinhlinhkt@gmail.com

Họ và tên: Trần Chấn Nam

Học vị      : Cử nhân - Chuyên ngành Khí tượng học

Chức vụ  : Giảng viên

Email: Tranchannam234@gmail.com

 

Họ và tên:  Nguyễn Thị Phượng

Học vị      : : Cử nhân - Chuyên ngành Khí tượng học

Chức vụ  : Giảng viên

Email: phuong.nguyen.hus@gmail.com

 

Họ và tên:  Trần Thị Huyền Trang

Học vị      : Cử nhân - Chuyên ngành Khí tượng học

Chức vụ  : Giảng viên

Email:

BỘ MÔN THỦY VĂN

Họ và tên: Trần Văn Tình

Học vị      : Thạc sĩ Thủy văn

Chức vụ  : Phó Trưởng bộ môn Thủy văn

Email      : tranvantinh_tv@yahoo.com.vn

Họ và tên: Phạm Văn Tuấn

Học vị      : Thạc sĩ - Chuyên ngành Thuỷ văn học

Chức vụ  : Giảng viên

Email      : viettuan.co@gmail.com

 

Họ và tên:  Nguyễn Thu Hiền

Học vị      : Thạc sĩ Thủy văn

Chức vụ  : Giảng viên

Email: thuhien981981@yahoo.com

 

 

Họ và tên:  Lê Thu Trang

Học vị      : Thạc sỹ - Chuyên ngành Thủy văn

Chức vụ  : Giảng viên

Email: trangle_2306@yahoo.com

Họ và tên:  Lê Thị Thường

Học vị      : Ths Chuyên ngành Thủy văn - Môi trường

Chức vụ  : Giảng viên

Email: thuongle.1009@gmail.com

 

Họ và tên:  Nguyễn Tiến Quang

Học vị      : Kỹ sư Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

Chức vụ  : Giảng viên

Email: tienquang.hunre@gmail.com

 

Họ và tên:  Trịnh Xuân Mạnh

Học vị      : Kỹ sư Thủy văn – Môi trường

Chức vụ  : Giảng viên

Email: xuanmanhtv_mt@yahoo.com.vn

Họ và tên:  Nguyễn Hồng Hạnh

Học vị      : Kỹ sư - Chuyên ngành Kỹ thuật TNN

Chức vụ  : Giảng viên

Email: mi.nguyen304@gmail.com

     

 

Ngày 31/10/2014
 
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn