• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 62  
 
1 7 2 1 7 9 0 9
 
 
Các Khoa - Bộ môn Khoa Lý luận chính trị Chức năng nhiệm vụ
Chức năng, Nhiệm vụ của Khoa

     Điều 1. Vị trí và chức năng

            Khoa Lý luận chính trị là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, có chức năng giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực Mác - Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Pháp luật đại cương và các hoạt động giáo dục khác theo phân công của Hiệu trưởng.

     Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

            1. Xây dựng, trình Hiệu trưởng kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm của khoa.

            2. Tham gia xây dựng chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển của Trường.

            3. Phối hợp với Phòng Đào tạo và các đơn vị liên quan xây dựng mới chương trình đào tạo cho các bậc học.

            4. Phối hợp với Phòng Đào tạo và các đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyển sinh, tốt nghiệp cho các bậc học.

            5. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, đánh giá kết quả học tập của người học ở các bậc học thuộc các lĩnh vực Mác - Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Pháp luật đại cương và các lĩnh vực khác khi được Hiệu trưởng giao.

            6. Tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu của Khoa theo sự phân công của Hiệu trưởng.

            7. Tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ; ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ.

            8. Tham gia đào tạo ngắn hạn theo sự phân công của Hiệu trưởng.

            9. Phối hợp với các đơn vị trong trường quản lý người học đang học tập tại trường.

            10. Đ xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự và trực tiếp quản lý viên chức, người lao động và tài sản của Khoa, theo quy định của Nhà trường và quy định của pháp luật.

            11. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

            12. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Ngày 09/03/2015
 
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn