• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 214  
 
1 5 7 8 8 6 6 1
 
 
Quy trình ISO 9001:2008
Các tài liệu hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2008

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU CỦA TRƯỜNG

 

Đơn vị: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Ngày cập nhật: 26/12/2014

STT

Các văn bản

Mã hiệu

Ngày ban hành

Ban hành theo QĐ số

I

Các văn bản Quản lý Hệ thống chất lượng theo điều khoản bắt buộc của TCVN ISO

 

 

1.

Chính sách Chất lượng.

CSCL

14/11/2014

3284/QĐ-TĐHHN

2.

Mục tiêu chất lượng.

MTCL

14/11/2014

3284/QĐ-TĐHHN

3.

Mô tả Chức năng nhiệm vụ.

CNNV

14/11/2014

3284/QĐ-TĐHHN

4.

Sổ tay chất lượng.

STCL

14/11/2014

3284/QĐ-TĐHHN

5.

Quy trình kiểm soát tài liệu - hồ sơ.

QT.01-TLHS

14/11/2014

3284/QĐ-TĐHHN

6.

Quy trình đánh giá nội bộ và xem xét hệ thống quản lý chất lượng.

QT.02-DGNB

14/11/2014

3284/QĐ-TĐHHN

7.

Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp.

QT.03-KPH

14/11/2014

3284/QĐ-TĐHHN

8.

Quy trình hành động khắc phục phòng ngừa.

QT.04-KPPN

14/11/2014

3284/QĐ-TĐHHN

9.

Quy trình thu thập, xử lý thông tin và đánh giá thỏa mãn khách hàng.

QT.05-TMKH

14/11/2014

3284/QĐ-TĐHHN

II

Các văn bản tác nghiệp

 

 

 

Phòng tổ chức Cán bộ      (QT.06)                                                                                   

 

10.

Quy trình Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ.

QT.06.01-ĐTBD

14/11/2014

3284/QĐ-TĐHHN

11.

Quy trình Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và điều động cán bộ.

QT.06.02-BNL

14/11/2014

3284/QĐ-TĐHHN

12.

Quy trình Tuyển dụng nhân sự.

QT.06.03-TDNS

14/11/2014

3284/QĐ-TĐHHN

13.

Quy trình Quản lý cán bộ kiêm nhiệm, thỉnh giảng.

QT.06.04-KNTG

14/11/2014

3284/QĐ-TĐHHN

14.

Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi đua - khen thưởng (Kèm theo Quy định Quy chế thi đua - khen thưởng).

 

 

 

 

Phòng Đào tạo       (QT.07)                                                                                                 

 

15.

Quy trình tuyển sinh đại học.

QT.07.01-TSĐH

14/11/2014

3284/QĐ-TĐHHN

16.

Quy trình tổ chức đào tạo đại học.

QT.07.02-ĐTĐH

14/11/2014

3284/QĐ-TĐHHN

17.

Quy trình làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp.

QT.07.03-KLTN

14/11/2014

3284/QĐ-TĐHHN

18.

Quy trình tổ chức thi kết thúc học kỳ.

QT.07.04-THK

14/11/2014

3284/QĐ-TĐHHN

19.

Quy trình xây dựng chương trình, giáo trình, đề cương môn học.

QT.07.05-CTGT

14/11/2014

3284/QĐ-TĐHHN

20.

Quy trình quản lý kết quả học tập của sinh viên.

QT.07.07-KQHT

14/11/2014

3284/QĐ-TĐHHN

21.

Quy trình xét, công nhận tốt nghiệp và cấp phát, lưu giữ bằng tốt nghiệp.

QT.07.08-CNTN

14/11/2014

3284/QĐ-TĐHHN

 

Phòng Công tác Sinh viên     (QT.08)                                                                                 

 

22.

Quy trình xử lý cho sinh viên thôi học.

QT.08.01-SVTH

14/11/2014

3284/QĐ-TĐHHN

23.

Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện, xét khen thưởng cho sinh viên và xử lý sinh viên vi phạm quy chế.

QT.08.02-ĐGSV

14/11/2014

3284/QĐ-TĐHHN

24.

Quy trình giải quyết chế độ, chính sách ưu tiên trong học tập cho sinh viên.

QT.08.03-CĐSV

14/11/2014

3284/QĐ-TĐHHN

25.

Quy trình hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho sinh viên.

QT.08.04-HNSV

14/11/2014

3284/QĐ-TĐHHN

26.

Quy trình Quản lý hồ sơ sinh viên và Sổ quản lý sinh viên.

QT.08.05-QLHS

14/11/2014

3284/QĐ-TĐHHN

27.

Quy trình thực hiện giải quyết đúng hạn một cửa các yêu cầu của sinh viên.

QT.08.06-ĐHMC

14/11/2014

3284/QĐ-TĐHHN

 

Phòng Thanh tra Giáo dục và Pháp chế    (QT.09)                                                           

 

28.

Quy trình thanh tra giáo dục.

QT.09.01-TTGD

14/11/2014

3284/QĐ-TĐHHN

 

Phòng Quản trị thiết bị     (QT.10)                                                                                       

 

29.

Quy trình quản lý tài sản, trang thiết bị

QT.10-QLTB

14/11/2014

3284/QĐ-TĐHHN

 

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục   (QT.11)                                            

 

30.

Quy trình ra đề thi, in sao đề thi

QT.11.01-RĐIS

14/11/2014

3284/QĐ-TĐHHN

31.

Quy trình chấm thi, công bố điểm thi kết thúc học phần

QT.11.02-CTCB

14/11/2014

3284/QĐ-TĐHHN

32.

Quy trình lấy ý kiến phản hồi từ người học

QT.11.03-YKPH

14/11/2014

3284/QĐ-TĐHHN

33.

Quy trình tự đánh giá Trường

QT.11.04-TĐG

14/11/2014

3284/QĐ-TĐHHN

 

Phòng Kế hoạch - Tài chính   (QT.12)                                                                                

 

34.

Quy trình xây dựng và triển khai kế hoạch

QT.12.01-XDKH

14/11/2014

3284/QĐ-TĐHHN

35.

Quy trình thu và quản lý phí, học phí

QT.12.02-QLHP

14/11/2014

3284/QĐ-TĐHHN

36.

Quy trình thanh quyết toán tài chính

QT.12.03-TQT

14/11/2014

3284/QĐ-TĐHHN

 

Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế   (QT.13)                                               

 

37.

Quy trình quản lý nghiên cứu khoa học các cấp.

QT.13.01-KHCC

14/11/2014

3284/QĐ-TĐHHN

38.

Quy trình quản lý nghiên cứu khoa học sinh viên.

QT.13.02-KHSV

14/11/2014

3284/QĐ-TĐHHN

39.

Quy trình tổ chức hội nghị, hội thảo.

QT.13.03-HNHT

14/11/2014

3284/QĐ-TĐHHN

40.

Quy trình quản lý đoàn ra, đoàn vào.

QT.13.04-ĐRĐV

14/11/2014

3284/QĐ-TĐHHN

 

Phòng Hành chính - Tổng Hợp   (QT.14)                                                                           

 

41.

Quy trình quản lý văn thư.

QT.14.01-QLVT

14/11/2014

3284/QĐ-TĐHHN

            Danh sách gồm: CSCL, MTCL, MTCV, 01 cuốn STCL và 36 quy trình, 01 Hướng dẫn./.         Ngày lập: 26/12/2014

                                                                                                                                                                     Người lập: Nguyễn Đức MạnhTệp đính kèm:
Cac_Bieu_mau_ISO.zip
Ngày 26/01/2015
Phòng KHCN&HTQT  
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn